https://news.v.daum.net/v/20210227201607380

현금을1억씩이나 ㄷㄷ