https://news.v.daum.net/v/20210405181126140
.
.
거기다 미개봉 ㄷ ㄷ...