2017.02
INVEN 게임일정 리스트
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
출시 삼국블레이드
2017. 1. 12 ~ 2. 12
12
출시 던전앤파이터: 혼
2017. 1. 12 ~ 2. 12
12
출시 스타워즈: 포스아레나
2017. 1. 12 ~ 2. 12
12
출시 히어로즈 제네시스
2017. 1. 17 ~ 2. 17
17
출시 섀도우버스
2017. 2. 7 ~ 3. 7
7
모집 배틀그라운즈
2017. 2. 7 ~ 22
722
OBT 포 아너 OBT
2017. 2. 9 ~ 12
912
CBT 니드포스피드 엣지
2017. 2. 16 ~ 18
CBT MXM
2017. 2. 20 ~ 28
출시 호라이즌: 제로 던
2017. 2. 28 ~ 3. 31
28