2016.12
INVEN 게임일정 리스트
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
출시 와치독2
2016. 11. 15 ~ 12. 15
15
OBT 하이퍼유니버스
2016. 11. 22 ~ 12. 22
22
출시 삼국군영전M
2016. 11. 28 ~ 12. 28
28
출시 파이널판타지XV
2016. 11. 29 ~ 12. 8
8
CBT 리니지 이터널
2016. 11. 30 ~ 12. 4
4
출시 드래곤볼 제노버스2
2016. 12. 1 ~ 2017. 1. 1
1
출시 하스스톤: 비열한 거리의 가젯잔
2016. 12. 2 ~ 31
231
CBT 야생의 땅: 듀랑고
2016. 12. 7 ~ 2017. 1. 4
7
출시 리터너즈
2016. 12. 8 ~ 2017. 1. 8
8
출시 리니지 레드나이츠
2016. 12. 8 ~ 2017. 1. 8
8
출시 리니지2: 레볼루션
2016. 12. 14 ~ 2017. 1. 14
14
CBT 타이탄폴 온라인 CBT
2016. 12. 15 ~ 21
출시 길티기어Xrd-레벨레이터- PC판
2016. 12. 15 ~ 2017. 1. 15
15
출시 아이언사이트
2016. 12. 20 ~ 2017. 1. 20
20