https://v.daum.net/v/20231207072415085

선거라도 나오세요?